lunes, 5 de julio de 2010

ABELLAS DE OURO


“AS ABELLAS DE OURO”

de Xosé Lesta Meis

Tal e como acontece en moitos momentos das nosas vidas, e como dice o refraneiro popular, as árbores non nos deixan ver a fraga. A pequena xoia que Lesta Meis deixou coas súas “Abellas de ouro” (1930) é un exemplo disto. Lesta Meis que marchou a Cuba sendo ben novo soubo o que era a morriña pola terra e polas súas xentes e o seu facer. Na emigración embarcouse na súa andanza nacionalista. Vencellado ás Irmandades da Fala participará no 1923 nunhas conferencias co tema “A nosa psicología”, a nosa, a galega, esa que é imposible obviar neste pequeno libro de descripcións de mulleres labregas e que dende Galicia costa recoñecer. Nestas “Abellas de ouro” a psicoloxía do galego, e máis que nada a da “galega” que aparece perfectamente perfilada na vida de trece mulleres galegas que en tempos da emigración viven e Galicia, e dicimos trece porque inda que dous dos relatos titúlanse “O tío Manuel” e “O siño Mingos”, no fondo son as mulleres que comparten vida con estes homes as que realmente sosteñen os relatos.

Dende a súa perspectiva de home observador -lembremos que despois dunha formación autodidacta Lesta Meis adicouse ó xornalismo, levando dende 1925 a 1930 no Eco de Galicia en La Habana a sección “De mi tierra”- xorde a súa maneira de describir ás mulleres que protagonizan este libro, que coma el mesmo di no preludio da obra: “todas son auténticas. Hainas que levan o mesmo nome que teñen. Astra algunha pertence á miña familia”. Algo que de feito percibimos a través das expresións coloquiais que utilizan todas elas, e que nos fan sentir ós lectores máis de preto á terra que el extrañou tantos anos.

Nestas páxinas Lesta Meis, coruñés nacido en Eirís, fálanos de Ánxela que fai as tarefas da casa, coida os fillos e que a pesar das miserias ten sempre un sorriso nos beizos, da siña Gabriela que mira polos netos orfos e polo seu pai como se fora a súa nai sen que os anos e maila vellez a paren, da siña Dominga que saca uns pesiños coidando os nenos da aldea para sair adiante ela e máis o home enfermo e postrado, ó que lle di con agarimos cando se lle queixa da carga que é para ela: “<>. Lesta Meis cóntanos a historia das fillas do Tío Manuel, que ó non ter irmáns, sacan elas mesmas a casa adiante facendo o traballo “dos homes”, inda que a el iso non lle goste moito, e a da señora Xerónima, que é lavandeira e que ten que ir ó río cos pequenos ás costas e mais a roupa, a de Elisa, que cre cegamente que naceu para servir ós “señoritos” para os que traballa, a da Costureira que pola ledicia que supón a súa chegada para facer roupa leva unha vida ben boa, ou a de Matilde de carácter autobiográfico que se namora dun xornalista enfermo retornado da emigración (que é el mesmo) ó que mantén e saca adiante co esforzo do seu traballo. Nas “Abellas de ouro” aparecen tamén Roxelia que cos seus dazaoito anos xa pon a casa dun labrego a funcionar cada día, e a siña Farruca que se farta de reprender ó seu home e sacalo da taberna, e Culasa que traballa duro de mandadeira na Coruña, e Antonia, a “mosqueteira”, que merca e vende para sacar uns cartiños para comer, tamén o Siño Mingos que non quere vivir coa filla da capital e volta coa da aldea, que é onde lle gusta estar.

Todas estás personaxes extrecrúzanse na mente do lector e dan vida á paisaxe social galega, onde a muller e o pilar fundamental. Ela traballa dentro e fora da casa, fai comidas, coida os nenos, merca, vende, pasa mil “traballiños” para manter a flote a economía doméstica, que é en definitiva a nai de todas as economías. Elas que como ironiza Lesta Meis serven ás señoritas da cidade ( A Señora Jerónima, a lavandeira, despois de traballar a reo todo o día terá que esperar para entregar a colada porque “a señorita está ocupada”), son varudas, fortes e non solo de corpo, senón de mente, algo que Lesta Meis confesa tamén no preludio da obra cando afirma: “Sempre me conmoveu fondamente a vida das nosas mulleres da aldea: tan traballadas, tan resignadas, tan bondadosas, tan resistentes. Por unha cousa non lles queda a outra. Las atenden ó da casa máis ó de fora. Para elas non hai cansanzo. Nada as rende: nada as fai ceder. Desde pola mañá astra a noite non teñen paraxe. Moitas veces teñen que face-los labores cun fillo no colo e outro a cegar…”.

Perfílase pois nesta obra ó saber facer das labregas galegas da época, ó fronte das tarefas máis duras, que se levan nembargantes con decisión e moitas veces inda cun cantar nos beizos. Elas, que xa no tempo en que se escribiu as “As abellas de ouro” falaban da independencia feminina por boca da vella Siña Farruca: “(…) como aquel perdevidas do Raposo, Vai a muller buscalo con bos modos e trátaa daquela maneira. A culpa tena ela. Eu non facía vida con el. Deixábao que o comera xuncras. Outra cosa non merecía. (…)”, todas elas representan pois, máis que ninguén, o poder do matriarcado galego, ese que mantivo e inda hoxe mantén a flote moitos fogares, un matriarcado marcado pola forza, polo valor e sobre todo polo amor ós seus, porque en definitiva este parece ser para Lesta Meis, o segredo que xamáis fai virar o barco dunha muller galega.


Cristina Corral Soilán

domingo, 4 de julio de 2010

LIMITACIÓNS NA LINGUAXE NON VERBAL: A IMAXE DA MULLER NA PUBLICIDADE.

LIMITACIÓNS NA LINGUAXE NON VERBAL:
A IMAXE DA MULLER NA PUBLICIDADE

(Primeira parte)

Un dos elementos básicos da interrelación humana constitúeo o acto de comunicarse. Con todo, cando falemos deste tema, é moi importante ter en conta que na comunicación humana, entendida como o proceso mediante o cal transmítese información, exprésanse e intercambian non só pensamentos senón tamén sentimentos; vai máis aló do que coñecemos como “comunicación verbal”, é dicir a linguaxe falada ou escrita. A outra comunicación, a chamada “comunicación non verbal” constitúe todo un universo na transmisión de ideas e conceptos, especialmente aqueles que nos chegan sen que nos deamos conta. Este é o motivo polo que os medios de comunicación e en especial a publicidade fixeron da “comunicación non verbal” o seu instrumento favorito de chegada cara aos lectores/as, oíntes e clientes/as. O problema, é que non advertimos que ese sentido da comunicación inflúe nas nosas accións cotiás e na nosa cultura e viceversa.
Os anos 50 e 60 foron un filón de anuncios machistas e totalmente denigrantes para o xénero feminino. Vexamos…


Non importa o que pasou?

publicidad sexista

Estes é o que podía pasar si o café non estaba fresco…

publicidad sexista

Unha moza ao redor da casa…

publicidad sexista

Os medios gráficos eran unha fonte insuperable de misoxinia e sexismo. Ca chegada da televisión, como novo medio de comunicación de masas, a situación, lonxe de mellorar, empeorou. E deste xeito, a televisión convértese noutra fonte de adoutrinamento e domesticación machista potenciando ata o uso da violencia…

Coñac soberano, unha solución contra os golpes do marido…Cociñas corcho, un único obxectivo para a muller: satisfacer ao seu marido…


Atendendo a todos estes detalles, diremos que as mulleres, por desgraza, adquiriron ao longo destes anos no terreo publicitario unha serie de roles, que en pouco contribuíron á loita por unha sociedade igualitaria. Mulleres probando deterxentes, pasando o ferro na cociña ou combatendo unha mancha incrustada das famosas picotas, son as imaxes que se acompañaron de frases como: “¡estou farta de tanto frotar!”. Fronte a estas, viamos a homes virís e suorentos, que ás once e media tomábanse o seu refresco de quenda mentres as mulleres desesperadas de tanto e tanto fregar víanlle quitarse a camiseta.

Todas esas imaxes trasnoitadas e afortunadamente demodé fixeron que ao longo destes anos os distintos medios lexislativos tracen unha tupida rede na que xa caeron moitas campañas publicitarias de moi pouco gusto cara ao xénero feminino.

A primeira vez que se produce un posicionamento sobre os estereotipos sexistas nos medios de comunicación é na IV Conferencia Mundial sobre as mulleres en Beijing durante o ano 1995. É nesta conferencia que se adopta como obxectivo estratéxico o “alentar aos medios de comunicación para que examinen as consecuencias dos estereotipos sexistas, incluídos aqueles que se perpetúan nos anuncios publicitarios que promoven a violencia e as desigualdades de xénero, así tamén de xeito no que se transmiten durante o ciclo vital, e a que adopten medidas para eliminar esas imaxes negativas con miras a promover unha sociedade non violenta”. De xeito máis recente, concretamente o 26 de xuño de 2007 o Consello de Europa, a través da Resolución do Parlamento do Consello de Europa, propón que os Estados membros amplíen as súas lexislacións co fin de acabar co sexismo na publicidade propoñendo que “se fomente a formación nesta materia das e os profesionais dos medios de comunicación, se reforcen os sistemas de autorregulación incluíndo a presenza de representantes das e os consumidores e se lles forme para a análise crítica da publicidade, así como se habiliten teléfonos gratuítos e correos electrónicos para a denuncia da publicidade que faga un uso da imaxe das mulleres contrario á dignidade humana; se establezan premios fiscais para as compañías anunciantes que rompan os estereotipos sexistas e transmitan unha imaxe de igualdade entre mulleres e homes, etc”.

Ademais, neste tempo a Unión Europea adoptou un par de resolucións respecto diso, a 9934/95 do Consello, do 5 de outubro de 1995 versa sobre o tratamento da imaxe das mulleres e dos homes no terreo publicitario e nos medios de comunicación, a través dela preténdese que os Estados membros ofrezan unha imaxe diversificada e igualitaria de ambos xéneros. A Resolución do Parlamento Europeo 258/1997, do 16 de setembro de 1997, tamén trata o problema da discriminación da muller na publicidade, un tema que continúa instalando unha “pedagoxía” da ineiniquidade e que afecta fundamentalmente á nenez.


(Segunda parte)

Un dos elementos básicos da interrelación humana constitúeo o acto de comunicarse. Con todo, cando falemos deste tema é moi importante ter en conta que na comunicación humana, entendida como o proceso mediante o cal transmítese información, exprésanse e intercambian, non só pensamentos, senón tamén sentimentos; vai máis aló do que coñecemos como “comunicación verbal”, é dicir a linguaxe falada ou escrita. A outra comunicación, a denominada “comunicación non verbal” constitúe todo un universo na transmisión de ideas e conceptos, especialmente aqueles que nos trasladan sen que nos deamos conta. Este é o motivo polo que os medios de comunicación e en especial a publicidade fixeron da “comunicación non verbal” o seu instrumento favorito de chegada cara aos seus lectores/as, oíntes e clientes/as. O problema, é que non advertimos que ese sentido da comunicación inflúe nas nosas accións cotiás e na nosa cultura e viceversa.

A lei no Estado Español

No que se refire ao ámbito español, xa o artigo 3 da Lei Orgánica 1/2004 de decembro de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero afirma que “é ilícita a publicidade que atenta contra a dignidade da persoa ou vulnere os valores e dereitos recoñecidos na Constitución, especialmente aos que se refiren aos artigos 18 e 20, apartado 4. Entenderanse incluídos na previsión anterior os anuncios que presenten ás mulleres de forma vexatoria, ben utilizando particular e directamente o seu corpo ou partes do mesmo como mero obxecto desvinculado do produto que se pretende promocionar, ben a súa imaxe asociada a comportamentos estereotipados que vulneran os fundamentos do noso ordenamento xurídico coadxuvando a xerar a violencia a que se refire a Lei Orgánica de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero”.

A maiores disto, a Lei Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para a Igualdade efectiva entre mulleres e homes, dedica un Título aos medios de comunicación e a publicidade. Sobre esta última trata o artigo 41 no que se nos di que “a publicidade que comporte unha conduta discriminatoria de acordo con esta Lei considerarase publicidade ilícita, de conformidade co previsto na lexislación xeral de publicidade e comunicación institucional”.
Si a publicidade vai dirixida a niñ@s e adolescentes a Lei dinos que non basta con non discriminar, senón que vai moito máis lonxe. Segundo a Lei 25/1994 de 12 de xullo de Televisión sen Fronteiras na súa reforma dinos no seu artigo 16.1 que “a publicidade ou a tele venda dirixida a menores deberá transmitir unha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres e homes”.

En fin, que o tema legal parece que está claro, aínda que malia iso cada vez que nos conectados” á televisión preguntámonos por que aparecen campañas como as seguintes:

Airwick Animais

Unha serie de animais, ou máis ben “animalas” aparecen como facendousas amas de casa que grazas a este estupendo ambientador manteñen a unidade e a harmonía do seu fogar. De todos eles destacaría dous, a versión da pingüín na que mentres ela mantén a limpeza da súa casa, o seu marido intelectual el, toca felizmente o piano. E a destacar tamén a versión da “polpa” que cos seus miles de brazo fai todas as tarefas de casa, atende a l@s niñ@s, etc., imos “un clásico” e claro como non ao final desta dura xornada, a súa recompensa é unha cunca de té.

Vídeos:


Wonderbra

Parece mentira que sexa unha marca de lencería dirixida á clientela feminina aquela que se dedica a facer do corpo da muller un mero obxecto, asociando de xeito groseiro e polo tanto, ofensivo ao deporte con sexo. Sen dúbida as imaxes dino todo…A publicidade da revista Ché

revista  che publicidad

A visión de JBS Men´s Underwear da muller traballadora

JBS Men´s Underwear publicidad

A cadea Media Markt animaba así á selección de fútbol española, de novo fútbol e sexo.

Media Markt publicidad

E para algunh@s, léase Mercedes Benz, esta é a maneira de anunciar un coche con más airbags.

Mercedes Benz publicidad

Así anuncia Renault os seus coches usados.

“Paula Hernández” 40 anos, dúas veces divorciada…

Renault publicidad

Habendo lexislación respecto diso resulta incompresible que aínda sigan aparecendo publicidades deste tipo. Quizais nos preguntemos que podemos facer para evitar esta persistente xeito de “usar” ás mulleres e de expoñer os estereotipos dunha masculinidade opresiva. Unha boa opción é a denuncia a través do Observatorio das Mulleres, que foi posto en marcha pola Asociación da Prensa de Cádiz, có propósito de “salvagardar o tratamento non sexista da información, a opinión, as imaxes e a publicidade”, así “os observadores emitirán as súas recomendacións ou ditames a modo de consellos que sirvan aos medios de comunicación para promover unha sociedade paritaria que acabe coa invisibilidade das mulleres”. Denunciar ou expresar a indignación en función dunha comunicación sexista resulta algo moi sinxelo e pode lograrse cubrindo o cuestionario online que aparece na seguinte dirección:

http://www.prensacadiz.com/observatorio/denu.asp

Nesta tarefa de consumidor@s responsables temos que encamiñar a nosa conduta, consumir é o noso dereito, pero a que prezo?

Cristina Corral Soilán

ENTREVISTA A BEATRIZ SOTELO SEQUEIROS, COCIÑEIRA

“Son unha cociñeira de sensacións e recordos”

Entrevista a Beatriz Sotelo Sequeiros
“Cociñeiro do ano 2008”


Fotografía: Ana María Rodríguez


Así se define Beatriz, aos seus 27 anos e contenta de ostentar durante un par destes o título de "Cociñeiro do ano", logo de ser a seleccionada de entre 80 grandes cociñeiros e cociñeiras. Esta galega, que é de Ardán, leva cociñando desde os dezasete anos, e é que tralo seu paso pola escola de hostalería de Carlos Oroza en Pontevedra e mentres o sol das praias tostaba aos rapaces e rapazas da súa idade, ela xa daba vida a moitos e suculentos pratos de verán.
Nos últimos anos e xunto coa idea de dar un cambio á súa vida á fronte do restaurante, A Estación en Cambre, á beira de Juan, o seu socio, decidiu presentarse a este concurso culinario que pon ao mando da nave dos fogóns aos mellores cociñeiros de España, e digo ben dicindo "os", xa que o xénero feminino non abunda neste tipo de concursos,unha mágoa sobre todo estando no país que inventou ese absurdo refrán de que “A muller e a sartén, na cociña están ben”…

Cal foi o primeiro prato que lembras ter feito?

Polbo, en A Centoleira, unha marisquería de Bueu. E aquí na Estación, unha peituga asada de pato con pataca fondant.

Tiveches sempre claro que querías ser cociñeira?

A verdade é que pensei en facer unha carreira ao acabar o bacharelato pero por non marchar a Santiago... o caso é que a hostalería sempre me atraeu, sobre todo estar na sala, e así decidín matricularme no Ciclo Superior de Carlos Oroza en Pontevedra.

Existe unha tradición culinaria na túa casa?

Pois sobre todo por parte da miña avoa, é unha gran cociñeira aínda que o meu avó di que os méritos son del, porque á fin e ao cabo el foi cociñeiro na mili (risas). Unido a iso, o vivir en zona de mar fixo que fose aprendendo tradicións gastronómicas moi arraigadas tamén na cultura galega, como o feito de saír a pescar a xarda e facer conservas co excedente ou aproveitar para facer compota en época de mazás, ou pratos con castañas no outono,algo que de non estar nunha casa onde se aproveita a comida quizais non herdase, recoñezo que agora cada día que entra o peixe por exemplo, coa miña mente busco o olor a afumado, ou os olores da lareira e iso tratamos sempre de reproducilo, aínda que sexa de xeito inconsciente, non hai dúbida de que eu son unha cociñeira de sensacións e recordos.

Deches moitas voltas ata chegar aquí, a Cambre?

Despois de acabar o Ciclo Superior de Hostalería, traballei en diversos locais da miña zona, Bueu, Marín, etc. E logo estiven en Casa Marcelo e en Toñi Vicente, en Santiago, ademais de saír facer algunhas colaboracións a París, a Frankfurt, etc.

Por que te presentaches ao concurso “Cociñeiro do ano”?

A verdade é que ao principio foi porque Juan, o meu socio, me animou. Hai tempo que tiña os papeis na mesa esquecidos, pero un día chegaron ao local e souben que era o momento de dar un cambio a esta nova andaina ao fronte da Estación.

E que che parece o feito de que o título sexa “Cociñeiro do ano” aínda que sexa unha cociñeira a que o gañou?

Pois a verdade é que cando gañei o primeiro que dixen foi que ían ter que poñerlle unha arroba ao título, e é que a verdade ninguén esperaba que gañase unha muller, tan nova e galega, sobre todo competindo con vascos e cataláns, estou orgullosa, pero non competín con ningunha muller, é raro que se presenten.

Por que cres que sucede iso?

Creo que en xeral as mulleres somos menos competitivas, ademais tamén é verdade, que tal e como me aconteceu a min, cando aínda non tes unha vida establecida con familia, fillos e demais, tes máis liberdade para facer estas cousas, cando as cousas cambian na casa é máis difícil.

Alguna mestra ou mestre?

A verdade é que non teño ídolos, si é certo que hai mulleres que despuntan como Carmen Ruscalleda, ou moitas outras que en xeral se mencionan pouco, eu podería dicir que aprendín moito de Marcelo, de Casa Marcelo, do que me acordo moito, e tamén o fago cada día aquí, de Juan, o meu socio, levar un negocio non é fácil e el é un mestre para min.

Cres que é compatible esta profesión coa maternidade?

Eu aínda non penso niso, pero creo que si, que todo é compatible, de feito no meu caso, Braulio, o meu marido tamén é cociñeiro, pero como é profesor encargarase el porque o seu horario é máis flexible que o meu.

Que cualidades ten que ter unha boa cociñeira?

Paciencia sobre todo, e poñer  agarimo no que fai.

Que é o que máis e o que menos che gusta cociñar?

Os peixes, quizais por herdanza familiar, e o que menos, facer ovos fritos ou empanar filetes.

E comer?

Pois de todo, son de bo dente, aínda que me gusta máis picotear que comer, a verdade.

Comer na túa casa será un placer ¿non?

Pois a verdade é que aínda que non o creas non cociñamos demasiado, porque eu adoito comer aquí, no restaurante e cando imos a casa da familia sempre cociñan eles, así que na casa pouco.

Que é o máis duro desta profesión?

A falta de tempo para a túa vida persoal. É imposible apuntarte a facer nada porque sempre tes que estar aquí e pendente de todo. Eu por exemplo, que tocaba a gaita, intentei seguir coa afección, pero foime imposible polo incompatible dos horarios coa vida no restaurante.

Irás a outros concursos?

Se xorde non che digo que non, pero con calma...

Un consello para futuras cociñeiras.

Ser valente e tirar para diante se isto é o que verdadeiramente che gusta, porque hai que dedicarlle moitas horas e só con amor ao que se fai é posible saír adiante.
Por Cristina Corral Soilán

Fotografía: Ana María Rodríguez

CLARA CAMPOAMOR, DEREITO A VOTO


Clara Campoamor, a muller que fixo posible que as mulleres votásemos en España, naceu o 12 de febreiro de 1888 no seo dunha familia humilde do madrileño barrio de Maravillas. Por motivos familiares non puido estudar, o que lle levou a desenvolver diversos traballos antes de achegarse ao mundo da política. Aos 21 anos entrou a formar parte do Corpo de Correos e Telégrafos tras aprobar unhas oposicións. Máis tarde, tamén opositando, convértese en profesora de adultas no Ministerio de Instrución Pública, onde só ensinará taquigrafía e mecanografía ao non dispoñer do título de Bacharelato. Traballa de xeito simultáneo como mecanógrafa no Ministerio e no diario maurista A Tribuna como secretaria do director, Cánovas Cervantes. Será a través deste traballo que Clara comece a descubrir a súa paixón pola carreira política. Así, aos 34 anos, obtén o título de Bacharelato e con 36 obtén a súa licenciatura como avogada, unha das primeiras de todo o Estado.

As orixes do voto feminino en España

Transcorre en España o verán de 1907 cando con motivo do debate parlamentario sobre a reforma electoral empezan a soar campás de renovación e dous grupos minoritarios presentan no parlamento emendas en favor do voto feminino. É certo que ningunha das propostas suscita o voto en igualdade de condicións entre home e muller, e que só nove deputados votarán a favor, pero este feito permitiría que se acendesen os motores para que un ano máis tarde sete deputados republicanos volvesen á carga propoñendo unha nova reforma: “poderán votar nas eleccións municipais -pero non ser elixidas- as mulleres maiores de idade emancipadas e non suxeitas á autoridade marital”. Vinte votos farán que a proposta sexa rexeitada de novo. No entanto, e aínda que estas propostas non puideron seguir adiante, son moitos os medios de comunicación que dan valor a esta avanzada pola democracia publicando textos relacionados co “voto feminino”.

Durante estes anos, terá lugar ademais a aparición de múltiples asociacións de mulleres que loitan polos seus dereitos como a Asociación Nacional de Mulleres Españolas (ANME), a Liga para o Progreso da Muller, a Unión de Mulleres de España (UME), etc. e é que naquel momento o voto feminino constituía xa un importante elemento do debate público.

En novembro de 1919, o deputado conservador Burgos Mazo presentou un novo proxecto de lei electoral; este outorgaba o voto a: “todos os españois de ambos sexos maiores de 25 anos que se atopen no pleno goce dos seus dereitos civís” incapacitando, iso si, ás mulleres para ser elixibles, ademais establecía dous días diferentes para celebrar os comicios, un para os homes e outro para as mulleres. Con todo, este nunca chegaría a debaterse pois o golpe de Primo de Rivera o 13 de setembro de 1923 acabaría co primeiro intento de avance deste proxecto.

Clara Campoamor e o voto da mullerDespois de que Alfonso XIII abandonase o seu trono e tralo triunfo da República, convocáronse eleccións a Cortes Constituíntes e aínda que adoitamos ler que a República deu o dereito ao voto á muller, non foi todo cor de rosa.

A II República supuxo un retroceso fronte ao dereito de voto feminino parcial outorgado por Primo de Rivera, pois é certo que en 1931, a muller puido ser elixida pero non electora. É neste momento no que Clara Campoamor sae elixida deputada nas listas do Partido Radical, que segue o seu ideal político: é republicano, liberal, laico e democrático. Como deputada pelexa pola non discriminación por razón de sexo, a igualdade legal dos fillos e fillas, dentro e fóra do matrimonio, o divorcio e en especial polo triunfo do voto feminino.

Neste momento a esquerda, exceptuando un grupo de socialistas e varios republicanos, non quería que a muller votase porque a súa proximidade á Igrexa podía dar o triunfo á dereita, esta, que aínda que non estaba de acordo con que “elas” votasen, o aprobaba porque cría que podía saír favorecida politicamente.

Así as cousas, o partido Radical Socialista enfrontou a Clara Campoamor nun arduo debate coa deputada Victoria Kent, esta última en contra do voto feminino. Campoamor sairía vitoriosa do debate, e malia non contar con maioría en canto a votos, obtería o apoio da minoría dereitista, a maioría do PSOE e dalgúns republicanos, non sen polémicas, ata no parlamento, tras ser aprobado o famoso artigo 34 que daba ás mulleres o dereito a votar.

Tras estes feitos, nunha nova ocasión Victoria Kent e os radicais intentaron arrebatarlle o triunfo a Campoamor a través dunha emenda constitucional, pero Clara desestimou este feito. Malia iso, aínda habería un último intento de impedir o voto feminino polo que Clara Campoamor loitou sempre: foi cando a dereita abandonou o Parlamento pola Lei de Congregacións. Con esta emenda pretendíase que a muller non puidese actuar en eleccións lexislativas ata que se celebraron, por dúas veces, eleccións municipais, atrasando así o “sufraxio universal”. Clara Campoamor ante aquela emenda, tal e como ela mesma afirmaría, adoptou unha defensa da muller a través da defensa da Constitución, dun xeito tan loable que lle valeu de novo a vitoria por só catro votos.

Apoiándose no PSOE e nalgúns republicanos de dereita, derrotou aos socialistas de Prieto e aos republicanos do seu propio partido, o Radical, o Radical Socialista e o de Azaña; isto supuxo un gran escándalo político que dexeneraría finalmente no feito de que no ano 1933, a CEDA (Confederación española de dereitas autónomas) gañase as eleccións e Lerroux formase goberno. A dereita achacaría esta vitoria a Clara Campoamor, que logo disto non conseguiu renovar o seu escano e comezou a partir de aquí un periplo que a levaría á decrepitude política.

Clara decide abandonar o ano seguinte o Partido Radical, entre outros motivos pola súa subordinación a CEDA, e cando no 34 solicita ingresar en Esquerda Republicana non só lle abren expediente senón que ademais votan en público a súa admisión, que foi denegada para a súa humillación.

Malia que a Fronte Popular gañou as eleccións grazas ao voto feminino que Clara Campoamor conseguiu para todas as mulleres, ela non conseguiu entrar nas listas. É nese momento, no ano 1935, cando Clara Campoamor publica con valentía un dos libros de política máis interesantes escritos en España: O meu pecado mortal. O voto feminino e eu, no que conta todos os seus avatares para levar a cabo a consecución parlamentaria do sufraxio universal.

O inicio da guerra fíxoa fuxir de Madrid ante o medo a ser paseada polos republicanos cos que ela mesma loitara. Viviu en París e máis tarde en Bos Aires onde se fixo tradutora e conferenciante, ademais de biógrafa de Concepción Arenal, Sor Juana Inés de la Cruz e Quevedo.

Clara Campoamor quixo volver a España a finais dos anos 40, pero corría serios riscos de ser encarcerada.

En 1955 instalouse en Lausanne (Suiza), traballando nun bufete ata que perdeu a vista. Morreu de cancro, triste e en total soidade en abril de 1972.


Bibliografía

www.almendron.com/historia/contemporanea/sufragismo/sufragismo

joseantoniobru.blogspot.com/2007/03/de-emmeline-pankhurst-clara-campoamor

www.segundarepublica.com/index.php

es.wikipedia.org/wiki/Clara_Campoamor

es.wikipedia.org/wiki/Eva_Per%C3%B3n

VILARDELL V., Clara Campoamor la sufragista, Colección Sabelotod@s Madrid: Editorial Rompecabezas – Raíz de dos más 1, 2007.

CAMPOAMOR, C., La revolución española vista por una republicana, ed. y trad. de Luis Español Bouché, Sevilla: Espuela de Plata, 2005.

El voto femenino y yo. Mi pecado mortal. Colección La cosecha de nuestras madres, Madrid: Horas y HORAS la editorial, 2006.

¿MULLERES NAS LETRAS GALEGAS?

Cada 17 de maio celebramos dende o ano 1963 o día de honra das nosas letras. Aínda que tan só sexa un día ao ano, damos pulo de todos aqueles que ao longo das nosas vida, collemos un lapis para escribir un poema, un relato ou unhas letras na nosa lingua: o galego.

Foron tres homes da Real Academia Galega (RAG), Francisco Fernández del Riego, Manuel Gómez Román e Xesús Ferro Couselo, os causantes de que se instaurase esta data, a do 17 de maio, como Día das Letras Galegas. Os tres puxeron as miras nunha muller para situala como abandeirada deste día de homenaxe ás nosas letras: Rosalía de Castro.

Celébranse no ano 63 os cen anos da publicación do libro “Cantares Gallegos” da máis grande autora galega. Atendendo a esta idea, os membros numerarios someten pois a consideración da xunta xeral da RAG, a proposta de declarar o día 17 de maio, Día das Letras Galegas por ser a partir da publicación do libro da padronesa, cando @s galeg@s recuperamos parte do noso sermos galeg@s.

Nada máis ilustrativo para entender o valor da obra rosaliana que a proposta literal dos académicos:

(…) 1º.- Todos sabemos que o libro rosalián editado en 1863, ten sido a primeira obra mestra con que contou a Literatura Galega Contemporánea. A súa aparición veu a lle dar prestixio universal á nosa fala como instrumento de creación literaria. Representa, pois, un fito decisivo na historia da renacencia cultural de Galicia.
2º.- A celebración do centenario diste acontecemento, convida a reconsiderar o siñificado do mensaxe transmitido nos "Cantares". Un mensaxe que, tanto como espírito e pobo, tanto como universalismo e galeguidade, foi, esteticamente, un mensaxe de palabra e poesía.
3º.- Velahí por qué, ademais dos aitos conmemorativos que se organicen pra reaitualizar na conciencia das xentes o acento de tal mensaxe, a Academia -como órgano oficial da nosa cultura- debería consagrar, con caracter de perdurabilidade, o simbolismo da data nunha celebración anual.
4º.- O mellor xeito de o conseguir sería que acordase declarar Día das Letras Galegas, o 17 de maio de cada ano, a partir do presente. Contaríase así, pra o porvir, cunha xornada oficialmente adicada a honrar ós nosos libros. O día 17 de maio de cada ano viría ser a data destinada a recoller o latexo material da actividade inteleitual galega.
5º.- Ninguén descoñece que o libro ten unha forza simbólica extraordinaria. Sendo a amosa máis reveladora do nivel cultural dos pobos, non é de estranar o afán de esparexelo e de lle abrir camiños pra ensanchar o ámpido dos seus leitores. No caso de Galicia, ningunha data máis axeitada pra enaltecer e difundir o libro eiquí producido, que a que conmemora a pubricación da obra coa que se encetou o prestixio contemporáneo das Letras galegas. (…)1

Tras ser aprobada a proposta, a figura literaria de Rosalía dará o pistoletazo de saída a unha celebración na que cada ano se honra a un/unha autor/autora. Resulta sen embargo paradoxal usar neste caso o feminino ao mesmo nivel que o masculino, xa que en corenta e seis anos de letras galegas, poucas son as mulleres ás que se ten homenaxeado, tan poucas que a proporción é ridícula ¡3 de 46!, con esta cifra pouco máis nos queda que argumentar...
Así que vaia dende as nosas páxinas o sentido recordo un ano máis á iniciadora destas homenaxes, ás nosas letras, Rosalía de Castro, e por suposto ás poucas que xa foron e ás moitas que desexamos que sexan.

Cristina Corral Soilán

1 www.realacademiagalega.org/letters/GoToHistory.do

ENTREVISTA A LOLA GARCÍA ROMANELLI, ARTESÁ CENTONEIRA

LOGARO, UNHA VIDA ENTRE TEAS

Entrevista a Lola García Romanelli, artesá centoneira
O taller de Lola está cheo de vida. Cando penetras nel todo é luz, cor, las, fíos, teas... e non podes deixar de mirar ás paredes, aos andeis, ás cestiñas que enchen cada espazo, porque en todo o que Lola toca hai sempre algo que ver, que se unha caixiña de tea, que se un caixón no que estás desexando revolver, que se un aparello de facer calcetíns... O taller de Lola é como o xoguete soñado que todos e todas quixemos ter algunha vez, e o mellor de todo é que cada cousa forma parte da súa historia persoal, desa que como ela mesma di vai do deseño industrial á costura e finalmente acaba desembocando no patchwork, ou na "retacería" que é como se lle chama en España. En fin, que non nos fai falta ver a súa carta para saber que ante Lola de Logaro estamos cunha artesá dos pés á cabeza.


Para @s non iniciad@s como definirías o patchwork ou a retacería? En que consiste?

Desde o meu punto de vista, a retacería, que habitualmente se coñece como patchwork consiste na construción de pezas textís a través da reciclaxe de teas, baseadas principalmente en deseños con figuras xeométricas. Poderíase dicir que eu traballo coas cousas que a outros lles sobran, por exemplo catálogos de camisas que os fabricantes envían ás fábricas e que logo se tiran, ou patróns que saíron mal e non serven para montar a peza... pois con esas teas constrúo eu as miñas pezas.


Canto tempo levas facendo patchwork?

Pois xa hai uns catorce anos. A verdade é que eu me dedicaba á enxeñería, colaborando en diversos proxectos de investigación, porque esa era a profesión que eu estudara, pero co cambio de goberno recortouse o pago aos investigadores e investigadoras e tiven que deixalo, así que entre outras cousas empecei a traballar no sector téxtil, sobre todo por necesidade económica. Pero cansada de facer roupa apunteime a un curso de tear: A profesora, que era americana comentounos que a súa irmá era moi afeccionada ao patchwork. Cando me explicou que era isto espertou a miña curiosidade, sobre todo polo tema das figuras xeométricas realizadas con tea nestas pezas e apunteime a un curso de patchwork con Rosario Casanova en Xirona no ano 94. Así fixen o meu primeiro curso e desde entón xa non o deixei.

Cando foi a primeira vez que recordas ter unha tea na man?

Veño dunha familia humilde, e a verdade é que calquera recurso que proporcionase ingresos era benvido, así que a miña nai fixo desde sempre traballos con tea, la, etc., co cal o meu primeiro xoguete foi unha tea. Na miña casa somos mañosos, o meu pai de non ser chapista sería un excelente escultor do metal e a miña nai igual, por iso púñanos a todos a axudarlle. Cando facía bordados de niños de abella en vestidos, o meu pai pasaba os fíos, a miña nai bordaba e nós quitabamos os papeis cuadriculados que soportaban o bordado coma se dun xogo se tratase. Recordo con agarimo e agradecemento o facer do traballo artesán un xogo en familia.

Como marca elixiches "Logaro". Por que? Que significa?

Pois é a miña sinal de identidade, algo tan simple como as iniciais do meu nome, Lola García Romanelli, é o que conforma o meu universo, desde que asinaba os exercicios do colexio ata que agora puxen en funcionamento a miña propia marca de produtos artesáns. Logaro son eu mesma.

Está recoñecida esta profesión como tal?

Valórase moito polo traballo que implica, aínda que non é moi coñecida porque é relativamente recente en España, e en Galicia, que é onde eu traballo. Aquí hai moito descoñecemento acerca dela. É certo que hai xente que recorda cousas similares en casa dos seus avós. En xeral hai que recoñecer que Galicia é unha comunidade que valora o traballo dos artesáns, quizais esta foi unha das razóns que me levou a querer obter a carta de artesá aquí, pois mentres noutras zonas as cartas páganse en Galicia tes que demostrar que vales ou ben co teu traballo ou facendo horas da artesanía á que queres representar... nesta comunidade estase potenciando bastante o traballo artesanal, de feito eu realicei aquí o primeiro curso de retacería da Fundación Centro Galego de Artesanía e iso xa é un paso.


En que lugar do Estado atopas máis vestixios desta técnica, a retacería?

Onde se cultivou máis esta actividade é en Cataluña, elas son moi vangardistas e doutra banda o mercado téxtil en xeral é moi amplo, pero no que a tradición se refire dentro do país hai que falar de Logroño e das �almazuelas�. Esta é unha técnica de retacería típica da zona que tamén consiste en unir pequenos anacos de tea e posteriormente acolchalos, algo que estudou e traballou Lola Barasoaín socia fundadora en 1998 da A.E.P. (Asociación española de Patchwork). Resúltame estraño que en Galicia que tamén hai unha boa tradición de artesanía e téxtil, non exista, aínda que probablemente sexa debido a un tema de desaparición de vestixios por ocultismo ou vergoña. Non hai que esquecer que aquí as modistas traballaban con axudantas, estas lles sisaban tea para facer roupas e esas pezas había que ocultalas, porque unha peza feita de restos era algo en certo xeito de segunda categoría e vergoñento, por iso tamén era o primeiro do que se desfacían ao mudarse de casa. Ao fin e ao cabo a imaxe era algo que se coidaba moito.

Que calidades ha de ter un/unha bo/a retaceiro/a?

Sobre todo paciencia, en contra do que cre a xente, non é necesario ter unha técnica de costura ampla, a forma de coser retacería é moi sinxela e diferente á forma de coser convencional. Pero con todo a paciencia é necesaria para escoller o deseño, seleccionar as teas, buscalas, esperalas, atopalas, recortalas, compoñelas. A habilidade conséguese adestrando, pero a paciencia é algo que hai que ter como base para facer patchwork. Tamén é bo ser creativo/a, de feito a personalidade queda fortemente reflectida nas pezas que cada unha fai, en formas, en cores e ata os estados de ánimo de cada momento.

Quen queira dedicarse a isto con que ha de contar?

Regra, lapis, tesoira, alfinetes, papel cuadriculado, cartón, materiais básicos e teas que queiras reciclar. É certo que se te dedicas a comprar teas, non é unha actividade barata porque se creou en torno á retacería un mercado en ocasións innecesario. Facilítache a tarefa si, pero concibindo o patchwork como unha actividade de reciclaxe. Como é o meu caso resulta sinxela e accesible e non é necesaria tanta parafernalia.

Tes traballado e aprendido con comunidades fóra do Estado, por exemplo cos amish, como foi esa experiencia?

Pois estiven con eles hai dez anos, e este ano volvín de novo, o máis interesante en canto a patchwork é a súa técnica e o máis chamativo é a súa atemporalidade, as súas quilts ou mantas que en cen anos non variaron os deseños, nin as cores, que son moi específicos nos seus labores, pero a súa técnica é impecable, algo digno de aprender. Teñen unha filosofía de cor incrible, algo que levan ata ás coadas nos seus tendais, pero malia todo iso as súas pezas encaixan en calquera ambiente decorativo, sexa moderno ou rústico. Unha peza amish sempre vai quedar ben� Ademais disto, dos amish e do seu xeito de traballar saco esa idea da intercomunicación entre aqueles/as que participan na elaboración dunha peza, é un xeito de charlar, de compartir, de saber do/a outro/a, unha filosofía que eu me trouxen para as miñas clases�

Cal é a túa peza favorita? Hai algunha á que lle teñas especial agarimo?

Unha peza na que fixen a casa onde naceron os meus fillos, de todas as maneiras todas son especiais, sobre todo porque son un reflexo da miña vida. Cada unha ha ter o seu momento especial nela, de feito vendo as pezas acórdome de por onde ía a miña vida.

A que publico van destinadas as túas pezas? Son encargos ou falas ti como creación espontánea?

Pois hai de todo, ás veces recibo encargos de casas de turismo rural para decoración, outras veces pezas que teño xa feitas se venden en feiras e noutras ocasións por exemplo en caso de vodas ou celebracións diversas encárganmas como agasallo conxunto de varias persoas. Tamén hai particulares que queren pezas concretas e llas fago. En xeral é un público de mediana idade e con posibilidades económicas, porque o traballo artesán implica un investimento.

E onde se poden adquirir? fas exposicións?

Pois fundamentalmente é ás feiras a onde levo o meu material tanto no Estado como é o caso da Feira de Artesáns de Ourense ou internacionais, como Os Xogos Náuticos Celtas, que cada ano se celebran nun lugar diferente, na súa última edición na Bretaña francesa, alí tamén estivo Logaro. E por suposto a través de Internet. Tamén fago de cando en vez exposicións como foi o caso do Liceo de Ourense ou o Museo Téxtil de Allariz, calquera escaparate é bo para unha artesá.

Veste dedicándote a isto sempre?

Bo, a verdade é que en Logaro non hai só patchwork, é algo que vai abarcando moitas cousas, en Logaro fanse complementos e accesorios de todo tipo. De feito actualmente estou moi centrada nisto, e é algo que está saíndo ao mercado con moita fluidez e que levo a feiras e tendas, concretamente a última feira foi o showroom do Ollo Atómico en Madrid, unha feira do Antimuseo de Arte Contemporánea que foi un exitazo. Non sei, a verdade é que isto é o que me gusta facer e si, véxome dedicada sempre a isto, por algo deixei a inxeniería. A artesanía é sen ningunha dúbida a miña vida.

Cristina Corral Soilán

Máis información:

www.logaro.com
www.loladelogaro.blogspot.com/

A COEDUCACIÓN. PINCELADAS LINGÜÍSTICAS SOBRE O USO DO XENÉRICO


“A lingua pode ser de todas e de todos: non é un sistema ríxido, pechado a calquera mutación senón, ao contrario, o cambio está previsto nas súas mesmas estruturas; é un sistema dinámico, un medio flexible, en continua transformación, potencialmente aberto a escribir nels infinitos significados e por iso prevé tamén as expresións da experiencia humana feminina ”.

FRANCESCA GRAZIANI

Non foi ata ben entrado o século XX que dous dos principios ilustrados, igualdade e liberdade, comezaron a pensarse para as mulleres no ámbito escolar. Ata entón só se pensaba en educar á muller para levar a cabo un rol social limitado ao espazo doméstico, por iso é polo que desde os inicios a educación entre nenas e nenos foi completamente diferente. Botando a vista atrás recordaremos que ata 1783 as nenas no Estado español non podían ir á escola. Carlos III permite entón a escolarización, atendendo a que elas fosen boas esposas e nais, mentres que eles se encargaban de achegar o benestar económico e tomar decisións para a súa familia. Podemos dicir que o carácter obrigatorio da escola para nenos e nenas aparecerá definitivamente en España grazas á Lei Moyano, en 1857. A escola mixta, pola súa banda, chegará en 1909 grazas ao Real Decreto do 26 de outubro.

Escolas mixtas vs. escola educativas

Malia todo o devandito non hai que confundir nin asociar o termo escola mixta con escola coeducativa, pois o agrupamento de nenos e nenas nun mesmo lugar non implica a existencia dun ensino xusto e igualitario, tanto é así que máis aló da aparente neutralidade a mediados dos anos oitenta empezarán a aparecer no país os primeiros traballos de autores que cuestionan o modelo existente de escola mixta, como é o caso de Santos Guerra ou Subirats e Brullet. A través deles vemos como o sistema de educación vai procreando papeis e roles totalmente diferenciados entre mozos e mozas, que non fan máis que remarcar as diferenzas sociais entre ambos, de maneira que a escola se limitaba soamente a reproducir a orde social preestablecida. Podemos partir pois da idea de que desde as orixes do sistema educativo, o xeito de tratar a nenos e nenas foi moi diferente.

Coeducar vs. Educar

Afortunadamente na actualidade ábrese para as/os docentes unha valiosa arma en contra das desigualdades no terreo educativo. Xunto á idea de educar, é dicir, potenciar o desenvolvemento de todas as posibilidades e actitudes dunha persoa, ofrécesenos a de coeducar, en palabras de Montserrat Moreno: cooeducar non é xustapor nunha mesma clase a individuos de ambos sexos, nin tampouco é unificar, eliminando as diferenzas mediante a presentación dun modelo único. Non é uniformizar as mentes de nenas e nenos senón que, pola contra, é ensinar a respectar o diferente e a gozar da riqueza que ofrece a variedade. Vemos polo tanto que a idea de coeducación é máis ampla e rica que o que se lle outorgou ao ensino mixto. Remarcando esta definición, convén destacar o importante papel da escola e das mestras e os mestres na loita por esta educación non sexista, abrindo camiños e neutralidades no alumnado de maneira que repercutan no cambio social. Moitos se preguntarán cómo facelo, pois un exemplo sinxelo polo que empezar podería ser a modificación do Curriculum Oculto, é dicir as normas e valores que son implícitas pero eficazmente ensinadas na escola e das que non se adoita falar nas declaracións de fins ou obxectivos do profesorado. Nel, o sesgo de xénero vese modificado inconscientemente en cuestións como os materiais empregados que tenden a ser sexistas, tanto a través de debuxos como de contido ou de lingua. Basta con fixarse no xeito en que se expresan os contidos en frases tales como: ás mulleres concedéronlles o voto trala I Guerra Mundialï cando o correcto sería afirmar as mulleres conseguiron o dereito ao voto trala I Guerra Mundialï Como afirma Montserrar Moreno seguindo cos conceptos históricos podemos ler nun libro de historia que "a característica fundamental da cultura grega é o concepto da liberdade do home" cando o texto non menciona en ningún momento que as mulleres atenienses non tiñan -do mesmo xeito que os escravos- dereito a votar nin a participar en ningún cargo do goberno. A palabra "todos" refírese, pois, exclusivamente a aqueles individuos de sexo masculino que tiñan a calidade de cidadáns atenienses, co cal non nos queda a menor dúbida de que o libro en cuestión cada vez que fala de "home" estase referindo a "varón" e que á muller nin tan sequera se toma a molestia de mencionala aínda que sexa para dicir que non posuía ningún dos dereitos que atribúe a "todos" os atenienses. O desprezo total á muller é, pois, a característica do texto, que se pretende educativo.

O androcentrismo centrado no uso do xenérico

Con relación ao devandito anteriormente é necesario facer fincapé nun controvertido tema a este respecto como é o do uso na escola do xenérico masculino. En castelán e en galego téndese a usar o masculino para referirse indistintamente a ambos sexos, así, na escola, abunda o uso de "profesores" e "alumnos", incluíndo en ambos casos tamén ao xénero feminino. Na práctica cabería preguntarse por que esta falta de recoñecemento verbal ao xénero feminino na escola cando son "elas" nunha ampla porcentaxe as que se dedican ao ensino e as que en maior número poboan a escola? Moitos sectores opóñense ao uso masculino e feminino afirmando que isto supón un atentado contra a economía expresiva inherente á linguaxe humana. Con todo, compre recordar que esta idea da economía no uso da linguaxe non é un valor en si mesmo, senón que ten sentido ou non en función das intencións do texto, da situación, etc. A economía da linguaxe está ben cando falamos de anuncios por palabras, eslóganes ou breves nun periódico pero por que suprimir palabras cando a súa eliminación do discurso supón a eliminación dunha parte deste? É necesario neste sentido ser moi conscientes de que é fundamental incluír ao xénero feminino no momento de dicir, de nomear, porque a riqueza da lingua facilítanos, en favor desa economía lingüística que algúns e algunhas usan como desculpa para obviar ás mulleres nos seus discursos, un sinfín de términos xenéricos que inclúen tanto ao masculino como ao feminino: que tal "profesorado" no canto de "profesores" ou "alumnado" no canto de "alumnos". Convén polo tanto recordar e en especial por parte do profesorado e de cara ao alumnado, que aquilo que non se nomea non existe, e as mozas, as mestras, as directoras, as xefas de estudos ou de departamento, as subdirectoras, as bedelas, as orientadoras, as psicólogas e un amplo número de mulleres estamos presentes nas aulas, así que por favor ¡noméennos!

Cristina Corral Soilán

MATILDE LANDA


A loita dunha muller contra o franquismo

(Primeira parte)


Matilde Landa Vaz, naceu en Badaxoz o 24 de xuño de 1904. Que non recibise as augas bautismais, como así foi, xa resultou canto menos estraño no seu momento, con todo a súa inscrición no rexistro civil estivo testemuñada por dous grandes amigos da familia: Narciso Vázquez Lemus, ao que se lle chamou “o apóstolo do socialismo en Estremadura” e Manuel Barriga Soto, poeta e xornalista.

Todo iso é unha boa metáfora acerca do ambiente no que Matilde sería criada. A súa avoa era filla da afamada poeta pacense Carolina Coronado e o pai de Matilde tiña ademais unha forte vinculación coa Institución Libre de Ensino (ILE) xa que a través dos seus estudos forxou amizade con Francisco Giner de los Ríos e Manuel Bartolomeu Cossío entre outros, chegando a formar parte do primeiro grupo de accionistas do Boletín da ILE, publicación e institución que sería un referente para a educación de todos os seus fillos, incluíndo Matilde, que estivo dentro do krausismo e da ILE.

Anotaremos aquí a tales efectos que Jacinta, unha das irmás de Matilde e mestra, estivo ademais casada co filósofo e intelectual Xohán Vicente Viqueira, discípulo de Giner dos Ríos, profesor da ILE e ilustre galeguista, membro das Irmandades da Fala da Coruña e colaborador da Nosa Terra.

Non hai que esquecer que a relación da familia Landa con Cossío daría como froito a amizade de Matilde coa filla deste, Julia Cossío López coa que pasaría moitos veráns nun pazo que a familia tiña en San Fiz de Vixoi, en Bergondo (A Coruña).

Matilde xa desde a súa adolescencia mostraba un carácter de enormes inquietudes, moi interesado en coñecer e aprender, de feito hai constancia dunhas traducións súas con 16 anos dos contos de Alphose Daudet en La Región Extremeña, pois lía francés desde os 13 anos. Por iso en canto puido mostrou a súa decisión de comezar a estudar primeiro na Escola de Comercio da Coruña e máis tarde en Madrid, vivindo na Residencia de Señoritas relacionada coa Residencia de Estudantes, dirixida por María de Maeztu. A saúde fixo que os seus estudos interrompésense tendo que marcharse a Salamanca onde aproveita para ler e establecer amizade co libreiro da xeración do ?27, León Sánchez Cuesta. Volverá a Madrid en 1929 onde se licencia en Ciencias Naturais na universidade, lugar no que se afianzarían as súas ideas republicanas e progresistas.

No ano 1930, Matilde casa con Francisco López Ganivet, sobriño de Ángel Ganivet Garcíua, precursor da Xeración do 98. Residiron na Colonia da Residencia un lugar próximo á Residencia de Estudantes e no que vivían parte dos intelectuais da época. Froito do matrimonio nacen Carmen en 1931 e Jacinta en 1933, aínda que esta última falecería aos poucos meses do seu nacemento. A educación da súa filla Carmen estivo sempre adscrita á ILE e dela consérvase unha colección de cartas escritas pola súa nai que foron fundamentais para a reconstrución biográfica de Matilde Landa. Durante estes anos pouco se sabe da súa profesión aínda que se sabe que a finais da República traballaba nun laboratorio como empregada do doutor Gonzalo Rodríguez Lafora.

Desde que en 1931 o Partido Comunista (PC) falou das excelencias da democracia republicana en España, Matilde, como tantas outras mulleres, optou por implicarse en cuestións políticas atraídas polo modelo socialista soviético. Así en 1934 Matilde participa no congreso fundacional do Comité Nacional de Mulleres contra a Guerra e o Fascismo. Ademais neste ano Matilde afiliaríase ao Socorro Rojo Internacional (SRI), organización vinculada á Internacional Comunista, que realizaba campañas de apoio aos prisioneiros comunistas e que reunía apoio material e humanitario en situacións especificas. A Sección Española do SRI fora fundada en 1923 e a súa principal actividade consistira na axuda aos presos e a realización de campañas pola amnistía. O seu apoio ao SRI foi a canle de entrada de Landa no PC no ano 1936.

Ao estalar a Guerra Civil Española Matilde púxose ao servizo do seu partido e enrolouse no batallón feminino do Quinto Rexemento de Milicias Populares, que seguindo a idea de Dolores Ibarruri, pretendía que as mulleres combatesen na fronte como o facían os homes.

Finalmente esta iniciativa fracasou polo rexeitamento dos seus compañeiros homes. E aínda que Matilde aprendeu a usar fusil, pistolas e lanzar granadas, encargaríase finalmente do persoal do Hospital Obreiro ou Hospital de Maudes, e así o SRI encargaríase de formar unha potente estrutura sanitaria. Alí foi onde Matilde se gañou o alcume de "Monxa Laica" que usaban os médicos debido ao seu carácter apracible, acougado, cariñoso e resolto a pesar de ser ela quen interviña en todos os conflitos do hospital, tanto nos políticos, económicos ou de abastecemento.

No 36 debido ao avance franquista o Hospital de Maudes foi evacuado, e Matilde marcha a Valencia para reorganizar o SRI. No 37 Matilde será a responsable do auxilio aos refuxiados, concretamente da evacuación de nenos e da inspección de colonias infantís e comedores.

É moi importante a súa presenza no cuartel xeral das Brigadas Internacionais, en Albacete, tamén en Madrid, en Estremadura, en Aragón, en Córdoba, e especialmente no avance da ofensiva sobre Málaga, onde os testemuños orais recordan que grazas ao seu carácter firme conseguiu que as mulleres e nenos/as puidesen subir de xeito prioritario aos camións fronte á avalancha de persoas.

A súa saúde debilitábase pero ela rexeitou a posibilidade de que o partido a retirase a París. Tras deixar o cargo de Tesoureira do Padroado da Casa Central de Maternidade-Escola Oficial de Matronas de Valencia, Matilde solicitou participar na evacuación do Principado, pero non foi posible debido a problemas de transporte e de saúde desta. Aínda así, momentaneamente reposta, en abril do 38 realizaría tarefas de apoio aos refuxiados republicanos da zona de Mérida. Nese mesmo mes incorpórase á sección de Información Popular da Subsecretaría de Propaganda do Ministerio do Estado, colaborando ademais durante estes meses coas organizacións antifascistas estremeñas organizadas na zona republicana.

Durante o verán dese ano será membro da Xunta Directiva da Casa de Estremadura en Barcelona. A súa frenética actividade por diferentes cidades do Estado español marcou as súas ausencias e fíxolle tomar a decisión de enviar á súa filla Carmen á Unión Soviética ata o final da guerra. Esta actividade que parecía desbordala fíxolle afirmar nalgunha ocasión: " é a nosa obriga, como mulleres antifascistas".

Todo iso converteuna nunha das mulleres máis imprescindibles do momento, querida e admirada por moitos intelectuais, tanto é así que a ela lle dedica o poeta Miguel Hernández un dos seus poemas:

En la tierra castellana
el castellano caía
con la voz llena de España
y la muerte de alegría

Para conseguir la libertad de sus hermanos
caen en los barbechos los más nobles castellanos.

No veré perdida España
porque mi sangre no quiere.
El fascismo de Alemania
junto a las encinas muere.

Para hacer cenizas la ambición de los tiranos
caen en las trincheras los más nobles castellanos.

Españoles de Castilla
y castellanos de España
un fusil a cada mano
y a cada día una hazaña.

Voy a combatir al alemán que nos da guerra
hasta conquistar los horizontes de mi tierra.

A Matilde, de Miguel

En novembro do 38 Matilde Landa participou no Congreso Nacional de Solidariedade, celebrado en Madrid. Alí sería elixida membra do Comité Executivo Nacional do SRI. A pesar de que residía en Barcelona, a través dunha viaxe clandestina por estrada e tras a caída da cidade, chega a Madrid onde será a encargada de organizar o PCE ante a inminente entrada das tropas franquistas na capital. Tras o golpe militar de Casado, Matilde xa sabía que a guerra estaba perdida pero aínda así asumiu o seu traballo como Subsecretaria de Propaganda ata principios de marzo.

(Segunda parte)

O distanciamento e os acontecementos bélicos supuxeron un golpe para o matrimonio de Matilde. Ela e o seu marido separáronse amistosamente durante a guerra. En canto a Carmen, a súa filla, a guerra sorprendeuna en Galicia xunto á súa tía Jacinta, de vacacións no pazo de San Fiz de Vixoi. Viaxou xunto aos seus tíos de Francia a Barcelona, para chegar finalmente ás colonias de Valencia onde residiu, mentres que os seus tíos, irmáns de Matilde realizaban tarefas pedagóxicas e organizativas. Alí Matilde visitouna en varias ocasións antes de evacuala á Unión Soviética no verán do '38.

Finalizada a guerra e tras o traslado dos seus outros irmáns a diferentes puntos, a súa irmá Aída era case a única familiar en España de Matilde e que lle servirá de apoio en moitas ocasións ao longo destes anos.

Durante marzo do '39 Matilde Landa será designada para encabezar o PCE en Madrid durante un congreso clandestino, incluíndo o seu ámbito de actuación tamén as provincias de Cuenca, Guadalaxara e Toledo. Isto convertíaa practicamente no único referente da organización secreta en España. O labor do partido neste momento organizaríase ao redor de pequenas células que pronto caerían en mans da policía franquista. No caso de Landa, que actuaría como Elvira, non puido case accionar. Encargada de organizar a fuga dos dirixentes do partido Domingo Girón, Eugenio Mesón e Guillermo Ascanio, fracasou pola indiscreción dunha antiga dirixente e os tres serían entregados ás autoridades franquistas e fusilados en 1941.

Por mor diso caeu o militante Joaquín Rodríguez, o que facilitaría a localización de Matilde, que foi detida xunto á súa secretaria María Guerra Micó o 4 de abril de 1939. O 12 de abril Matilde pasou á sede central da Dirección Xeral de Seguridade onde foi interrogada polo comisario Jesús Cabezas, e en contra do que era habitual, Matilde non foi torturada fisicamente, algo extrañísimo na época. Sabendo quen era ela, moitas compañeiras atribúen o feito á súa ilustración e á súa clase social, aínda que outras confesan que a Matilde lle dixo un policía que sabía que os malos tratos no seu caso só servirían para aumentar a súa resistencia. Por iso o seu castigo foi a incomunicación, sen luz ata, durante seis meses e o escoitar as torturas ás que foi sometido o seu compañeiro Joaquín Rodríguez. Puido librarse do seu castigo retractándose da súa ideoloxía, algo que rexeitou enerxicamente.

Durante a súa comparecencia na súa detención foi acusada de ser membro destacado do partido comunista, moi perigosa pola súa cultura e o seu convencemento ideolóxico. Ela pola súa banda rexeitou a acusación, admitindo só ter ingresado no partido en maio ou xuño do '36 e desempeñar distintos cargos de asistente durante a guerra, é dicir só de axuda humanitaria e social, lonxe de relación política algunha. Non delatou a ninguén e dixo que a súa secretaria era empregada doméstica exculpándoa así de toda responsabilidade.

O 26 de setembro do '39 pasou á prisión de Vendas. Matilde foi procesada polo Capitán Álvaro Soto Burgos o 7 de decembro do '39 e o fiscal solicitou pena de morte. O seu defensor simplemente expuxo que os feitos debían ser considerados como constitutivos dun delito de auxilio á rebelión sen circunstancias modificativas. Matilde limitouse a afirmar que non representara ao PC. E aínda que no acta que a acusaba afirmábase "que en todo momento foi colaboradora do PC, sendo encargada polo mesmo da súa organización na España de Franco en calidade de secretaria xeral", na sentenza non se fixo a máis mínima referencia a esta circunstancia. Algúns autores, como Fernández Hernández Folgado, sinalan que iso se debería ao machismo daqueles xuíces que se negaban a admitir que un cargo de tal relevancia fose posto en mans dunha muller.

Cristina Corral Soilán


Matilde (esquerda) con Julia Cossío en San Victorio (A Coruña)


Matilde con Carmen, a súa filla e co seu marido Francisco López Ganivet

(Terceira parte)

Finalmente Matilde ingresou no cárcere feminino de Ventas onde estaría desde setembro do 39 a agosto do 40. Ventas contaba naquel momento con 3.500 mulleres e era unha especie de almacén de presas na que percibían unha pésima alimentación e deplorables condicións de hixiene, algo que levaba moitas veces a que se producise un elevado número de mortes.

Malia todo iso creouse entre todas elas unha rede de solidariedade e axuda que era en ocasións semitolerada polas autoridades. Mantíñanse pequenas células clandestinas do Partido Comunista Español (PCE) e das Mocidades Socialistas Unificadas (JSU) nas distintas galerías. Ao principio Matilde tivo difícil o seu recoñecemento como dirixente do PCE xa que o seu nomeamento non se fixo público debido ao conflito histórico.

Con todo e neste caldo de cultivo Matilde Landa decide poñer en marcha a famosa �oficina de penadas�. A galería de penadas reunía ás condenadas a morte coa finalidade de localizar ás condenadas a morte sen que o resto das internas se revolucionase (tal e como sucedeu co caso das Trece Rosas).

Ao seu ingreso nesa galería Matilde decatouse da necesidade de mediar no sufrimento e na situación de tensión que vivían as súas compañeiras. Para elas celebrábanse diariamente xuízos que carecían de garantías constitucionais. Ás condenadas só lles quedaba a opción de intentar apelar a sentenza o cal implicaba un difícil entramado burocrático que pasaba por recompilar declaracións favorables e elevar unha instancia ás autoridades.

A falta de asesoramento xurídico levaba a moitas mulleres analfabetas a desistir no intento ou a chorar acovardadas pola situación. Así que Matilde conseguiu convencer á directora do penal, a teresiana Carmen de Castro -exalumna da Institución Libre de Ensino (ILE)- para que lle deixase organizar na galería unha oficina que tramitase recursos para as condenadas á pena capital.

Cada vez que as mulleres saían para ser fusiladas segundo testemuños abrazaban a Matilde a quen chamaban �a nai das penadas�, xa que no seu traballo se agarraba a calquera pequeno detalle para poder conseguir a súa exculpación. Con todo, a efectos prácticos, os seus logros respecto diso foron moi discretos, xa que o número de conmutacións de penas non foi moi elevado, destacando casos como a de Rosario Sánchez Mora, a mítica �Dinamitera�.

Era xa que logo un apoio máis psicolóxico que legal pero que permitiu establecer unha verdadeira rede de axuda entre as mulleres e a súa familia ante unha situación desesperada e incerta. Mentres ela se afanaba no seu labor á fronte da oficina de penadas, a súa irmá Aída traballaba en que a súa pena de morte fose conmutada por trinta anos de cárcere.

Así e grazas á axuda do filósofo Manuel García Morente, moi ben relacionado co réxime, o 18 de xuño do ano 1940 a Matilde conmútaselle a pena de morte pola inferior en grao.

Esta noticia non alegro de todo a Matilde xa que dalgún xeito abandonaba ás presas á súa sorte, por iso e durante unhas semanas Matilde seguiu coa súa tarefa á fronte da oficina de penadas, malia que xa non lle foi autorizado pernoctar alí, naquel sector.

Trala marcha de Matilde da galería das condenadas a morte a dirección da prisión prohibiu a oficina e no seu lugar fíxose un taller de costura.

Finalmente o 2 de agosto Matilde Landa deixa Ventas e é conducida á Prisión de Palma, alí suicídase tirándose dunha terraza ante as presións que a obrigaban a se converter ó catolicismo.

Cristina Corral Soilán


Cárcere de Ventas


Mulleres durante unha procesión no cárcere de Ventas


Grupo de presas no Cárcere de VentasFontes:
- Ginard i Féron, David, Matilde Landa. De la Institución Libre de Enseñanza a las prisiones franquistas; Barcelona, Flor del Viento, 2005.
- http://es.geocities.com/matilde_landa/
- http://www.memoriaylibertad.org/lascarcelesfotos.htm
- http://www.larepublica.es/IMG/jpg_trecerosasfoto.jpg

ENTREVISTA A IRIA NOVO, BAIXISTA

“Música nas veas”

Entrevista a Iria Noa López Novo, baixistaO piano dun veciño de Iria tivo a culpa de que ela se "enganchase" á música cando tan só era unha nena, logo chegou a frauta traveseira no conservatorio e finalmente as mans de Melissa Auf der Maur acariñando o seu baixo fixéronlle pensar: "eu quero tocar así". Desde entón e de xeito completamente autodidacta Iria non deixou de tocar o baixo. Na actualidade ela confesa ter o corazón dividido entre as súas dúas bandas, Moondogs Blues Party, onde espreme o seu lado máis blueseiro e Meskalina para o que saca a rockeira que leva dentro. Logo de vela en éxtase sobre un escenario entendo que ela mesma parafrasee a Kurt Cobain nos seus Diarios: "Gústame o consolo de saber que as mulleres son o único futuro do Rock and Roll".

Desde cando tocas o baixo?

Desde hai uns cinco anos. En realidade eu tocaba a frauta traveseira nun grupo, un tempo despois cando empezaba co baixo marchouse o baixista e substituíno, digamos que xa non houbo elección, o destino empuxábame e eu feliz por iso. Con ese grupo non cheguei a debutar en directo, pero axudoume a irme atopando. Logo hai uns tres anos empecei en Meskalina e desde entón...

Por que ese instrumento e non outro?

Gústame o seu son e esa pulsación que o rodea todo cando tocas unha corda, é coma se flotase... Ademais atraíame o feito de non ser un instrumento solista porque coa frauta adoita ser ao contrario. Tocar o baixo éncheme, é o que me gusta facer, ás veces exprésome mellor con el que coas palabras.

Non che preocupou que fose un instrumento que adoitan tocar homes?

Para nada, iso é algo que non me preocupa. Poida que haxa instrumentos como a trompeta que sexan máis tocados por homes que por mulleres, pero iso non ten que ver con ser algo masculino, precisamente ese pensamento péchanos portas a nós, non imos limitarnos por unha crenza absurda... ademais cientificamente falando ambos os sexos temos a mesma percepción musical. O segredo do baixo non está só en manter o compás, trátase de facer o "tempo ", algo profundo e ancestral que nos conecta na mesma frecuencia. Levar o ritmo, canalizalo, envolver ao grupo e ao público. Debemos entendernos para que todo funcione dun xeito perfectamente fluído. Se fallamos todo se cae e para isto non importa se es o baixista ou a baixista.

Es baixista en dous grupos onde ata hai pouco eras a única muller, supuxo algún problema?

A verdade é que sempre me tratan con moito agarimo, tanto en Meskalina como en Moondogs Blues Party son unha máis, eu achego a miña forma de interpretar ao resto e xuntos/as creamos, levámonos moi ben e para min iso é importante, estar a gusto cos meus compañeiros para que a música flúa, para entendernos con miradas, case a nivel telepático.

Máis blueseira que rockeira ou viceversa?

Gústanme os dous, en realidade compleméntame que con Meskalina tiremos máis ao rock cañero e cargado de forza e con Moondogs ao blues, que é sensual e desgarrador, cargado de sentimentos. Non podo elixir un estilo por encima doutro, gústanme os dous demasiado... así non teño que escoller.

As túas cantantes /músicas/ baixistas favoritas...

Encántame Koko Taylor, Alberta Hunter, gústame moito Billie Holiday coa súa voz paseando sobre os compases, cálida, precisa e á vez desgarrada e triste. Ela e outras como Bessie Smith, Etta James ou Sarah Vaughan fixeron crecer o mundo da música e ademais deron voz a mulleres invisibles e prepararon o camiño para as que viñeron despois como Janis Joplin e toda esa xeración dos 60.

Fóra do jazz e do blues gústame por exemplo a baixista Melissa Auf der Maur, tamén L7, a guitarrista Ivy Rorschach (The Cramps), Joan Jett, Patti Smith, PJ Harvey... máis baixista como Michael "Flea" Balzary, o de Red Hot Chilli Peppers, Ron Carter ao contrabaixo, que puiden ver no Festival de Jazz de Lugo, impresionante... tamén me gusta Steve Emery o baixista de Lunáticos ou o do Ñaco Goñi, Fernando Torres ...

Cal cres que é a situación das mulleres na música actual?

Polo que eu vexo hai mulleres en grupos, pero está claro que tampouco é que sexamos maioría, adoita pasar, que coma noutras disciplinas esteamos un pouco escondidas á realidade, porque sempre houbo mulleres que deron todo e entregaron a súa vida tanto ou máis que a maioría da xente, loitando contra corrente e sacrificándonos para logo non recibir nada. Buscámonos a vida, ese é o panorama, o bo é sentirse satisfeita e non arrepentirse xamais das decisións tomadas, gozar cada momento.

Está Galicia preocupada polo tema musical das mozas?

Quizais máis que antes, pero non é nada doutro mundo.

Coñeces a algunha rockeira máis no teu círculo?

Si, por exemplo á teclista e baterista de Frances, á baterista e cantante de Lascivos, non persoalmente, aínda que o seu grupo me encanta, á baterista de Window Pane...

Nos concertos a xente acostúmase a ver a unha baixista no escenario?

En ocasións que imos por aí a tocar e son a única, poida que por iso ás veces tamén se me achegue a xente para dicirme o ben que toquei, pero en xeral creo que isto está superado e sinceramente é probable que sorprenda máis unha muller noutro contexto que no musical.

Teste atopado con algún enfrontamento por ser muller?

Xamais, ao contrario, sempre me tratan ben onde vou e si algunha vez tiven algún rozamento con alguén no terreo musical foi por outros temas.

O feito de que sexas unha muller achega algo ao estilo que tocades?

Como muller teño clarísimo como hai que tocar blues ou rock (aínda que logo me custe chegar a transmitir o que quero), porque mirando ao pasado e esa herdanza que legaron as pioneiras como Elizabeth Cotton, podemos ver que ninguén entendía mellor o estilo ca elas, levando o peso do mundo e cantando ou tocando cunha paixón inigualable.

É compatible o que fas musicalmente co teu traballo?

Pois o certo é que o meu mundo laboral xira tamén ao redor da música... dou clases particulares de música e digamos que vou sacando para os meus vicios?

Isto é un hobby ou veste dedicándote sempre á música?

A música é a miña vida e sempre o foi, ata cando non era consciente diso. É o meu mundo, aliméntame, libérame... gustaríame, se chego a vella, verme como Koko Taylor con oitenta anos, dándoo todo encima dun escenario...

Texto: Cristina Corral Soilán
Fotos: José Meis Meaño

AS MARÍAS GUERRERAS DIN: “NON MÁIS BÁGOAS”


No teatro e nas artes escénicas, tal e como sucede en moitas outras disciplinas as mozas son aquí máis que "guerreiras" e así o vén demostrando a Asociación de Mujeres de las Artes Escénicas de Madrid (AMAEM) Marías Guerreras. Ao redor dela desde hai máis de seis anos reúnense máis de trinta mulleres que traballan nos campos do teatro, a danza e a música na Comunidade de Madrid. A través dun proxecto que responde a unha realidade social e cultural tratan de "conseguir facer máis papeis protagonistas e reconverter certos posicionamentos impostos pola orde patriarcal" tal e como comentou nalgunha ocasión Nieves Mateo, ex presidenta do colectivo.

As Marías Guerreras son mulleres multidisplinares, como o foi a ilustre dama do teatro María Guerrero. Por iso é polo que é o seu nome o que as representa, e aínda que o teatro é algo que as caracteriza, tamén é certo que están abertas a outras disciplinas, como a danza e é que elas tratan de enfocar a situación da muller desde as diferentes áreas expresivas que a escena pon ao seu alcance.

Detrás das súas orixes como asociación podemos atopar as mesmas preguntas que moven á maioría dos colectivos de mulleres. Tal e como escribiu Itziar Pascual, dramaturga que integra tamén Marías Guerreras, "o escenario é non só o territorio da praxe posible, é tamén o lugar onde evidenciar desigualdades, desde o que lanzar preguntas". As delas son preguntas que implican o cuestionamento do lugar que ocupan as mulleres na arte e no mundo. Preguntas que significan transcender o ámbito das súas traxectorias individuais como actrices, dramaturgas, directoras, docentes, escenógrafas, compositoras, ensaístas ou técnicas, para abrirse ás outras, para atopar un territorio de acción e de debate común.

As socias financian coas súas cotas o traballo destas "guerreiras". Tamén obteñen beneficios dos seus espectáculos e proxectos e en ocasións contaron coa colaboración de institucións, como a Casa de América que lles cedeu espazo, do Instituto da Muller xunto á Fundación Autor, que editou o libro do I Ciclo de las Marías Guerreras, ou do Concello de Madrid para un taller de investigación acerca da superación dos estereotipos da muller a través do teatro.

Da andaina das Marías Guerreras dan conta as Actas dos Encontros do Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, os numerosos artigos, crónicas e críticas que foron publicados en diversos medios, os tres ciclos multidisciplinares realizados en Casa de América, o ciclo presentado na Sala Cuarta Parede e as edicións de tres volumes, que engloban algúns dos traballos máis importantes: obradoiros, espectáculos, conferencias, performances, textos de pezas breves, etc., así como as creacións que representaron con éxito nos últimos anos: Tras las tocas, He dejado mi grito por ahí..., ¿lo habéis visto?, Todo irá bien, Varadas, En perseguirme mundo ¿qué interesas?, El día de la culpa y Lo que callan las madres.

Este mes estiveron levando a escena o espectáculo No más lágrimas. O proxecto é froito dunha das súas últimas asembleas guerreiras, onde decidiron compartir a produción teatral da asociación con textos dramáticos de autoras "non guerreiras" coa idea de reforzar pensamentos e desexos comúns coas mulleres doutras latitudes.

Coa dor que lles pesa polos malos tratos cara á muller, iniciaron unha procura de textos de autoras latinoamericanas que tratasen o tema. Cada muller achegou un matiz, un ámbito, unhas relacións, unha reclamación. A proposta: un espectáculo titulado xenericamente No más lágrimas, que está composto por cinco pezas dramáticas breves de tres autoras latinoamericanas e dúas españolas, guerreiras. Así, no espectáculo atopámonos as seguintes pezas "Carta a un maltratador" de Alicia Casado, que verte a dureza dunha vida de malos tratos sobre a parella e amósanos o límite da vinganza, "La casa chica" da mexicana Sabina Berman onde o suplicio do pracer fere de forma grotesca a través dunha relación de dependencia sen cerebro, unha peza aceda e amarga como a humillación. A mexicana Luisa Josefina Hernández ofrécenos a obra de Dolores pertencente ao volume �La calle de la gran ocasión� onde a demencia dunha solitaria enfróntase ao home asasino, un encontro inquietante para a reflexión. Griselda Gambaro en �Si tengo suerte� achéganos con naturalidade o reto da ironía fronte á dor dos malos tratos con dúas mulleres, nunha aposta por desvelar a debilidade e a reincidencia. Finalmente �A mi hija� de Eva Parra debuxa o retrato dunha muller furiosa, unha reserva doente do amor ante o impudicia dos malos tratos sociais.

A posta en escena, onde participan a maioría das actrices guerreiras, pretende pór de manifesto os moi diversos ambientes nos que podemos atopar o rastro do desprezo, a humillación e a dor, resaltando a actitude da muller fronte a este mal que aínda a acosa.

Co ánimo inquedo e unha actitude resolutiva fronte á acción que dana, nace a proposta de dirección de Eva Parra. Con ela quere dicirnos que o privado xa non o é máis na forma de "tapar, agachar ou sufrir en silencio" senón que desborda a súa presión cara ao público, facéndonos a todos e todas responsables de parar, por un medio ou outro, o horror da violencia cara á muller.

Cristina Corral Soilán


peza primeira


peza segunda


peza terceira